تاریخ: ۱۵:۵۴ :: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
مناقصه شهرداری خرم آباد

شهرداری خرم آباد در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها ، حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز مناطق سه گانه مشتمل بر 9 ناحیه در سال 1399 به مدت 12 ماه به شركت هاي واجد شرايط اعم از حقيقي و حقوقي به صورت حجمي از طريق مناقصه عمومي واگذار نماید لذا متقضی است توجهاً به شرایط ذیل الذکر و حسب مورد پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25/10/1398 در پاکات لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری مرکزی ارسال نمایند ( تاریخ بازگشایی روز شنبه مورخ 28/10/1398 می باشد). ضمناً هر شركت مي تواند جهت نگهداري و توسعه در دو ناحیه شركت نمايد .

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، شهرداری خرم آباد در نظر دارد بر اساس ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداریها ، حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز مناطق سه گانه مشتمل بر ۹ ناحیه در سال ۱۳۹۹ به مدت ۱۲ ماه به شركت هاي واجد شرايط اعم از حقيقي و حقوقي به صورت حجمي از طريق مناقصه عمومي واگذار نماید لذا متقضی است توجهاً به شرایط ذیل الذکر و حسب مورد پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ در پاکات لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری مرکزی ارسال نمایند ( تاریخ بازگشایی روز شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ می باشد). ضمناً هر شركت مي تواند جهت نگهداري و توسعه در دو ناحیه شركت نمايد .
۱- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست ضمن بازدید از فضاها و اماکن مربوط و آگاهی از وضعیت موجود پیشنهادات خود را حسب مورد مکتوب به ضمیمه برگ مناقصه در پاکت (ج) تحویل نمايند .
۲- برنده مناقصه ملزم به پرداخت کلیه حقوق و مزایای متصوره قانونی و بیمه کارگران تحت پوشش خود برابر دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی و طبق ليست های پيوستي با تاييد كارفرما در وجه كارگران می باشد. در صورت عدم رعایت بند فوق ضمانت نامه شرکت به نفع شهرداری ضبط و قرارداد به صورت یک طرفه فسخ خواهد شد .
۳- در صورت عدم تایید صلاحیت توسط اداره کار و امور اجتماعی استان لرستان و در صورت برنده در مناقصه پیشنهادات فاقد اعتبار خواهد بود .
۴- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهای ارسالي پس از مهلت مقرر در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد
۵- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه ، مالیات و غیره بعهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار در پایان هر ماه ملزم به ارائه مفاصا حساب به شهرداری می باشد .
۶- پیمانکار موظف است تصویر اساسنامه ، آگهی تاسیس ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری و آگهی آخرین تغییرات شرکت خدماتی و گزارش مالی ۶ ماهه آخر ( پرینت بانکی ) را در پاکت (ب) قرارداده و تحویل نماید .
۷- معاونت خدمات شهری ، مديرعامل سازمان سیما ، منظر و فضاي سبز شهری و مديران مناطق سه گانه حسب مورد بعنوان دستگاههای ناظر بر کار شرکت خدماتی نظارت دارند .
۸- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۹- حضور و نظارت مستمر مدیریت شرکت پیمانکار یا نماینده تام الاختیار و مورد تایید کارفرما در محل اجرا موضوع پیمان الزامی است
۱۰- تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد .
۱۱- پیشنهادات بصورت ماهيانه جهت حفظ ، نگهداري و توسعه فضاي سبز هر ناحیه ارائه شود .

۱۲- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست به ازاء هر ناحیه به میزان ۵٪ مبلغ سالیانه آن را به حساب سپرده بانک شهر شعبه انقلاب به شماره ۱۰۰۷۸۶۱۱۴۹۷۴ بنام شهرداری و یا ضمانت بانکی جهت شرکت در مناقصه تهیه و در پاکت (الف) لاک و مهر شده تحویل نمایند در صورت عدم رعایت بند فوق پاکت های (ب) و (ج) بازگشایی نخواهد شد.
۱۳- هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد .
۱۴- شركت برنده مكلف است ۱۰% مبلغ كل قرارداد را ضمانت نامه بانكي جهت اجرای حسن انجام کار ارائه نمايد . در صورت عدم ارائه ضمانت نامه، سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط می گردد .
۱۵- اختيار فسخ قرارداد با شهرداري مي باشد .
۱۶- شهرداری در خصوص استخدام نیروهای بکارگیری شده توسط پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و پیمانکار جوابگوی کلیه مطالبات قانونی نیروهای تحت الامر خود خواهد بود .
۱۷- پیمانکار موظف به پرداخت حداقل دو ماه حقوق پرسنل تحت پوشش خود می باشد و در صورت عدم پرداخت حقوق توسط پیمانکار که موجب تجمع و اعتراض کارگران گردد ، شهرداری مختار است ضمانت نامه شرکت را ضبط و قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید .
۱۸- پيمانكار موظف است جهت پرداخت حقوق براي كليه كارگران تحت پوشش خود حساب جاري افتتاح نموده و حقوق و مزایا می بایستی از طریق حساب مشترک بین مدیر مالی شهرداری منطقه و مدیر مالی سازمان سیما ، منظر و مدیر عامل شرکت پرداخت گردد .
۱۹- پرداخت حقوق توسط پیمانکار مستلزم پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما نمی باشد و چنانچه پیمانکار ماهیانه اقدام به پرداخت حقوق ننماید ضمانت نامه وی به نفع شهرداری وصول و قرارداد یک طرفه فسخ خواهد شد .
تذكر۱ :پيمانكار موظف است علاوه بر نيروهاي نگهداري تعداد ۱ نفر بعنوان نيروي کارشناسی و یک نفر بعنوان نیروی نهالستان در اختيار سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری قرار دهد.
تذکر۲: پیمانکار موظف است یک دستگاه خودرو سواری، یک دستگاه وانت و یک دستگاه تانکر آبپاش حداقل ۴۰۰۰ لیتری (تانکر درماه های گرم: فروردین،اردیبهشت ،خرداد،تیر،مرداد،شهریور،مهر) در اختيار سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری قرار دهد و همچنين تهيه نهاده هاي گياهي شامل خريد گلهاي فصلي و كود مورد نيازو … بر عهده پیمانکار می باشد.
تذکر۳: نداشتن تانکر آبپاش روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۵ ریال جریمه علاوه بر میزان خسارات وارده به فضای سبز و درختان از صورت وضعیت کسر می گردد.
تذکر۴ :محدوده پیمان شامل کلیه فضاهای سبز و کلیه درختان حاشیه خیابانهای اصلی ، فرعی و کوچه های موجود در سطح ناحیه می باشد.

پاسخی بگذارید