1. نوشته هایی با برچسب مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور
انتصاب بانوی توانمند بعنوان مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان لرستان

طی حکمی از طرف دکتر زمانی ریاست دانشگاه پیام نور سرکار خانم دکتر کبری مرادی بعنوان مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور لرستان منصوب شد.