1. نوشته هایی با برچسب زره‌بافی در لرستان
کرنش آهن در دستان زره‌باف لرستانی
مصاحبه با استاد آیت گودرزی:

استاد آیت گودرزی هنرمندی ۶۱ ساله از استان لرستان است که در زره‌بافی یکی از هنرهای صنایع‌دستی فعالیت دارد.