1. نوشته هایی با برچسب معرفی عدس نوژیان
معرفی رقم جدید عدس با نام نوژیان / مناسب كشت در دیمزارهای مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر كشور

به همت دکتر پیام پزشکپور رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی منابع طبیعی لرستان رقم جدید عدس با نام نوژیان مناسب كشت در دیمزارهای مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر كشور معرفی می‌شود.