انسان توسعه گرا چگونه ساخته می شود؟
تاریخ: ۱۴:۴۵ :: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شروع مهر، فقط نواختن زنگ مدرسه نیست؛ بلکه مرحله جامعه پذیری در مدرسه است

به زودی اول مهر فرا می رسد و مدرسه ها شروع به فعالیت می کنند.

شهرام شرفی- به زودی اول مهر فرا می رسد و مدرسه ها شروع به فعالیت می کنند.

آیا اهمیت اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید، فقط در نواختن نمادین زنگ یک مدرسه است؟

شروع مهر، فقط نواختن زنگ مدرسه نیست؛ بلکه مرحله مهم جامعه پذیری انسانها از نوع جامعه پذیری در مدرسه است.

نقش آموزش و پرورش و مدرسه در تربیت و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان، یک نقش مهم، زیربنایی و آینده ساز است.

چه چیزی را مدرسه باید به کودکان و نوجوانان بیاموزد؟
آیا فقط آموزش دانش را؟

خیر؛ علاوه بر دانش، آموختن زیستن اجتماعی و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی از اهمیتی صدچندان برخوردار است.

کودک یا نوجوان وقتی یک سال تحصیلی را در مدرسه سپری میکند باید بیاموزد چگونه با دیگران گفتگو کند؛ چگونه اهل استدلال باشد؛

چگونه از خشونت ورزی پرهیز کند؛ چگونه بتواند و تمرین کند مناسبات و فضایل اخلاقی را در وجود فردی رفتاری خویش نهادینه کند؛ چگونه یک انسان معنوی و نه یک انسان صرفاً مادی گرا باشد؛

چگونه تمرین کار گروهی و تیمی کند؛ چگونه تمرین کند که به شخصیت دیگران توهین نکند؛ بیاموزد که نظم و انضباط شهری چیست؛ بیاموزد که تفکر انتقادی به چه معنی است؛ بیاموزد که مطالعه کردن غیردرسی یعنی چه؛

بیاموزد معنی توسعه فردی و توسعه به معنی عام چیست؛ معنی احترام به تفکرات دیگران را فرا گیرد و …

از این روست که اول مهر و شروع سال تحصیلی، فقط نواختن نمادین زنگ یک مدرسه نیست؛

بلکه شروع یک سال تحصیلی در جهت انسان سازی و شهروندسازی است.

کار و فعالیت کودک یا نوجوان از مدرسه رفتن نباید آن باشد که صرفاً جدول ضرب را بیاموزد؛ همراه آموزش دانش، باید آموزش بینش وجود داشته باشد و تقویت شود و این دو، همراه هم و همسان با یکدیگر پیش بروند تا در آینده، کودکان و نوجوانان امروز، کنشگرانی مسئولیت پذیر و جامعه محور برای پیشرانی توسعه مملکت خویش در همه عرصه ها باشند.

کافی است به این پرسش بیندیشیم: انسان توسعه گرا چگونه ساخته می شود؟

آری، اهمیت آغاز سال تحصیلی جدید، فقط شور و شوق خرید کتاب، لباس، نوشت افزار یا نواختن نمادین زنگ مدرسه نیست.

پاسخی بگذارید